سازمان بسيج اساتيد كشور

معاونت فرهنگي و آموزش دستورالعمل

تشكيل حلقه هاي تعالي و هم انديشي شجره طيبه صالحين

 

صلاح و فساد هر جامعه اي مرهون نهادهاي تربيتي و آموزشي آن جامعه است ، بي ترديد دانشگاهها در راساين نهادها به شمار مي روند و به همين علت ، بارها بنيانگذار انقلاب اسلامي مي فرمود ، صلاح و فساد جامعه مرهون دانشگاهها است و وظيفه مهم دانشگاهها ،كه اساتيد كانون مركزي آن هستند ، پيشبرد علم و تربيت دانشجويان است .

براي اينكه ايران اسلامي بتواند در دهه هاي بعدي حرف اول علمي را در جهان بزند ، محتاج اساتيد فرهيخته، معتقد و متدين است كه اولا به آموزه هاي اسلامي و عمل به آنها باور داشته و ثانيا به دست يابي نظام مقدس جمهوري اسلامي به خط اول علمي جهان نيز باور داشته باشد. و اين مهم بدون تعليم و تربيت آن اساتيد امكان پذير نخواهد بود.

تربيت ديني دانشجويان ( مديران آتي جمهوري اسلامي ) از مهمترين وظايف اساتيد دانشگاهها مي باشد.  درصورتي اساتيد به اين مهم همت خواهند گذاشت كه خود در محيطي پرورش يافته و سرشار از اعتقاد به آموزه هاي ديني ، باورهاي ملي و اعتماد به نفس باشند.  

بي ترديد استادي كه دل ، در گرو كشور و منافع ملي آن نداشته باشد ، دانشجوياني را تربيت خواهد كرد كه نسبت به منافع كشور بي اهميت و حتي از اينكه ايراني هستند بيزار خواهند بود ، در حالي كه ايران اسلامي نه فقط عزيزترين ملت در انظار و افكار عمومي جهان اسلام است ، بلكه بسياري از ملت هايي كه به دنبال آزادي و استقلال كشور خود هستند به ايران به چشم يك الگو نگاه مي كنند.

شجره طيبه صالحين، طرحي بر مبناي تفكر كاملا اسلامي و در راستاي سازماندهي رفتارها مبتني برآن تفكر در عرصه هاي اجتماعي ، سياسي ، فرهنگي و ... مي باشد. اين شجره طيبه در مسير ترسيم الگوي اسلامي ايراني پيشرفت نيز قرار دارد.

سازمان بسيج اساتيد در راستاي هويت بخشي به ايمان و معرفت اساتيد بسيجي و ارتقاء روحيه خود باوري طرحي تحت عنوان شجره طيبه صالحين را تدوين نموده است .

شجره طيبه صالحين فقط يك طرح نيست بلكه رويكرد جديدي در كل ساختار سازمان بسيج مستضعفين با همه اقشار آن است كه مقام معظم رهبري حضرت امام خامنه اي، با يك تدبير هوشمندانه نسبت به ابلاغ و اجراي آن عنايت فرمودند.

اهداف اوليه شجره طيبه صالحين سازماندهي اساتيد محترم ، تعالي معنوي و توانمند سازي آنها در ابعاد بصيرت سياسي ، معرفت ديني ، تربيت اسلامي و مهارتهاي تشكيلاتي بوده كه در مراحل بعدي ساير اقشار بسيج و لايه هاي مختلف جامعه ، از توانمنديهاي اساتيد بهرمند خواهند شد.

شجره طيبه صالحين بسيج اساتيد دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور براي ايجاد يك نظام معرفتي ، تربيتي ، بصيرتي و مهارتي در قالب تشكيل حلقه هاي هم انديشي و تعالي منسجم و مرتب در سطوح مختلف اساتيد كه با استفاده از ظرفيتهاي علمي و توانمنديهاي آنها و با التفات به بسترهاي ايجاد شده در نظام جمهوري اسلامي ، موجبات تعميق و گسترش آموزه هاي اسلامي در ميان اساتيد و در نتيجه گسترش آن در دانشگاه ها مي گردد.

 

ابعاد شجره طيبه صالحين سازمان بسيج اساتيد

 

براي رسيدن به توانمند سازي فردي اساتيد، ابعاد چهارگانه اي طراحي شده است كه مهم و ضروري مي باشد. به جهت اينكه اگر استاد بسيجي هم به لحاظ نظري و هم به لحاظ عملي در اين ابعاد توانايي نداشته باشند، نخواهد توانست نسبت به طرح و تبليغ انديشه هاي اسلامي و انقلابي اقدامي نموده و در سطح دانشگاه و يا ساير سطوح مطرح براي اساتيد ، تاثيرگذار باشد. لذا از اساتيد محترم بسيجي درخواست مي شود از اين پس متوجه خود سازي و وظيفه خود در تاثيرگذاري باشند.

ابعاد شجره طيبه صالحين سازمان بسيج اساتيد به شرح ذيل مي باشد.

-1  معرفتي ( معرفت ديني ) : آشنايي عميق و ايجاد باور قلبي در حوزه هاي اعتقادي ، احكام ، قرآن و تاريخ اسلام

-2  تربيتي ( تربيت اسلامي ) : تبديل آموزه ها و معارف ديني به رفتار اسلامي

-3  بصيرتي ( بصيرت سياسي ) : آگاهی، اخلاص، اقدام به هنگام و به اندازه در عرصه هاي سياسي كشور

-4  مهارتي ( مهارت تشكيلاتی) : ايجاد توانمندي انجام صحيح و به موقع ماموريتها و وظايف

 

كارگروه تدوين محتوا

اين كارگروه كه اعضاي آن را اساتيد برجسته كشوري حوزه و دانشگاه تشكيل مي دهند، بنا به نياز اعضاء و دبيران حلقه ها ،همواره اقدام به تهيه محتواي متناسب با نياز، در ابعاد چهارگانه معرفتي ، تربيتي ، بصيرتي و مهارتي مي نمايد. واين محتواها در فواصل مشخص به مراكز استانها ارسال شده كه در اختيار اعضاء و دبيران حلقه ها قرار مي گيرد.

نكته 1 : اعضاي محترم حلقه ها، بعد از مطالعه و هم انديشي محتواهاي فوق الذكر در حلقه ها و بحث پيرامون موضوعات آنها ، در آزمون اينترنتي شركت نموده و اساتيدي كه كسب امتياز لازم را نمايند،گواهي فعاليت فرهنگي اعتقادي جهت امتياز آيين نامه ارتقاء دريافت مي نمايند.

 

اهداف شجره طيبه صالحين سازمان بسيج اساتيد

 

-1  ايجاد همدلي در آحاد مختلف اساتيد

-2  تقويت ارتباطات و كشف استعدادهاي اعضاء

-3  تقويت حس مسئوليت پذيري و ارتقاء شان و منزلت اساتيد بسيجي

-4  كادر سازي و تربيت مديران و اساتيد كارآمد

-5  تعميق باورهاي ديني

-6  پاسخ به شبهات

-7  مقابله با جنگ نرم

-8  همراهي و همدلي بيشتر اساتيد با اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي

-9  كمك به طرح اسلامي كردن دانشگاهها و كمك به مديريت كلان وزارت علوم در اين راستا

-10  كمك به ايجاد بستر مناسب براي تحول در علوم انساني

-11  ارتقاء توانمنديهاي آموزشي ، مديريتي و اجرائي

13- كمك به جهاد علمي در دانشگاهها از طريق ايجاد و تقويت روحيه مطالعه ، تحقيق و پژوهش

-13  ايجاد بستر مناسب جهت اجراي طرح هاي مهم سازمان همچون ايجاد حلقه هاي علمي و انجمن هاي علمي

-14  ايجاد بستر مناسب براي تشكيل بسيج جهان اسلام

نکته: براي رسيدن به اهداف فوق الذكر فرايندهاي مشخصي طراحي شده و ابلاغ خواهد شد.  لذا از كليه اعضاء محترم حلقه هاي صالحين و مسئولين كانونها و مراكز استانها تقاضامند است طرح هاي خود را در اين رابطه به ايميل شجره طيبه صالحين سازمان ارسال نمايند.

در اين شجره طيبه ارتباط اعضاء در راستاي هم افزايي معرفتي،بصيرتي و تربيتي بوده و اساتيد نسبت به هم از جهت درجه علمي ، تخصص و ساير شاخص هاي رهبري، نقش ويژه اي در ايجاد سازماندهي نسبت به اهداف ايدئولوژيك ، ملي و منطقه اي خواهند داشت و حلقه هايي به نام حلقه صالحين را شكل خواهند داد و انتظار مي رود مسئولين محترم كانون ها مقدمات لازم را براي تحقق اين مهم با دقت و سرعت لازم به وجود آورند.

 

 

تشكيل حلقه هاي صالحين سازمان بسيج اساتيد

 

اين حلقه ها به تناسب اعضاء درسه سطح طبقه بندي مي شوند.

1- صالحين سطح اول

كليه اساتيد بسيجي هر دانشگاه در قالب حلقه هاي حداقل 10 الي حداكثر 18 نفره ، گروه بندي شده و از بين هر حلقه يك نفر به عنوان دبير حلقه كه استاد فعال نام دارند انتخاب مي شود. لازم است دبير حلقه هاي سطح اول ( استاد فعال ) توسط مسئول كانون دانشگاه شناسائي شده و با هماهنگي مركز بسيج اساتيد استان انتخاب شوند.

2- سطح دوم

كليه اساتيد فعال دانشگاههاي استان ( دبيران حلقه هاي سطح اول هر دانشگاه) با هر تعداد عضو كه باشند به شكل يك حلقه فقط ، گروه بندي شده و از بين اين حلقه يك نفر به عنوان دبير حلقه كه استاد خبره نام  دارد انتخاب مي شود. لازم است دبير حلقه هاي سطح دوم ( استاد خبره) توسط مسئول مركز استان شناسائي شده و با هماهنگي سازمان مركزي انتخاب شوند.

3- سطح سوم

كليه اساتيد خبره هر استان (دبيران حلقه هاي سطح سوم هر استان) با هر تعداد عضو كه باشند به شكل يك حلقه فقط، گروه بندي شده و از بين اين حلقه يك نفر به عنوان دبير حلقه كه استاد نخبه نام دارند انتخاب مي شود. لازم است دبير حلقه ها ي سطح سوم ( استاد نخبه) توسط معاونت فرهنگي و آموزش سازمان شناسائي شده و انتخاب شوند.

 


نقش تربیتی استاد بسیجی

استاد فقط آموزنده‌ی دانش نیست؛ بلکه منش استاد و روش استاد می تواند مربی باشد؛ استاد، تربیت کننده است. تأثیر استاد روی شاگرد، علی‌الظاهر از تأثیر بقیه‌ی عوامل مؤثر در پیشرفت علمی و معنوی و مادی متعلم بیشتر است؛ ... گاهی استاد می تواند یک کلاس را، یک مجموعه‌ی دانشجو یا دانش‌آموز را با یک جمله‌ی بجا تبدیل کند به انسان های متدین.
(رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضا هیات علمی بسیجی دانشگاه ها؛ 86/04/02)

         رهبر معظم انقلاب